ഋഷഭം (Special Ri NGDCs)

ഋഷഭം

ഐൻസ്റ്റീന്റെ “രി” യുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ്‌ “ബെൽ”രാം “രിഷഭ” സ്വരത്തെക്കുറിച്ച് “ഹിസ് ഹൈനെസ്സ് അബ്ദുള്ള” എന്ന സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. “രിഷഭ സ്വരങ്ങളാകും .. ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികളുടെ പലമാതിരി അർത്ഥ ചിന്തകളുടെ ചില സ്കോപ്പുകൾ തിരയാനുള്ള ചുമതല, തന്റെ പലമാതിരി തിരക്കുകൾ കാരണം ബെൽരാം “വെല്യ മന്ഥൻസിന്‌” വിട്ടുകൊടുത്തു. സിജി എന്നത് ചിത്രഗുപ്തന്റെ ഒരു മോഡേൺ ആധുനിക ഗ്ലോബിഷ് ഇമിറ്റേഷൻ ചെല്ലപ്പേരെങ്കിൽ “ചിത്രഗുപ്തന്റെ” വല്യ അർത്ഥതലങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗുപ്തനായിരിക്കുന്നവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു “ധ്വനി” വെല്യ മന്ഥൻസിൻ“ മീൻ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ”ഇര“ പോലെ ബൽരാം ആധുനിക ഗ്ലോബിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇമിറ്റേഷൻ രീതിയിൽ ”ഇറ്റു“ കൊടുത്തു ..

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ”സെമിറ്റിക്“ മതം എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൈനമതത്തിന്റെ പലവിധ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്ന ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പുതൂരിന്റെ ”ധർമ്മചക്രം“ എന്ന നോവൽ ബെൽരാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഋഷഭ ദേവന്റെ മകനാണ്‌ ”ഭരത“ തീമിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രചോദകൻ എന്ന് രാമായണം നോക്കി കംപയർ ചെയ്ത ബെൽരാമിന്‌ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ”ഭാരതം“ എന്ന പേര്‌ ശകുന്തളയുടെ മറന്നു പോയ മകനിൽ (വരത്തിൽ) നിന്നുണ്ടായതാണ്‌, അതിനാൽ “ഭരത മുനിയൊരു കളം വരച്ചു” എന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന്‌ ആശ കാളിദാസന്മാർ ഇനിയും ഒരിഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റുണ്ടെങ്കിലും, “ബെൽ”രാമിന്റെ വാദഗതിയിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യമെന്തെന്നാൽ “പിന്നെയെന്തുകൊണ്ട് ഭാരതം ”ഇൻഡ്യ“ എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്നു (ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്ക്) ? എന്നുള്ളതാണ്‌..

അതുകൊണ്ടല്ലേ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രത്യക്ഷീകരിച്ചു എന്നു ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന ഹരിനാമ കീർത്തനത്തിൽ ”കാകൻ പറന്നു പുനരന്നങ്ങൾ പോയ വഴി“ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നായി ബെൽരാമിന്റെ ”പോകുന്നിതെൻ മനവും“ എന്ന ”രീ“തിയിലുള്ള ചില ഉത്തര വൈഷ്ണവ ദക്ഷിണോത്തര ചിന്തകൾ..

കാര്യമെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബൽരാമിന്റെ ലഗ്നം “ഇടവ” രാശിയായതു കൊണ്ടോ എന്തോ (പൊതുവെ ബൽരാം “റിസൾട്ടന്റ് ഇന്റെൻസിറ്റീസ് ഷാൽ പ്രിവെയിൽ” എന്ന ഒരു എൻജിഡിസി ചിന്താഗതിക്കാരനാണെങ്കിലും, “ആശ്രയ രാശി”ക്കു കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അല്പം കുറവാണെങ്കിലും കൂടി, ബൽരാമിന്റെ ലഗ്നം ഇടവമായതിനാൽ പ്രോബബ്ലി..) ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഹംസ ധ്വനികളിൽ “ഋഷഭ ചരിതം” ബൽരാമിന്‌ അല്പം എക്സ്ട്രാ പ്രിയംകരം ആണ്‌ .. അങ്ങനെ ആ ഋഷഭ ദേവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരോരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രീതിക്കും അനുയോജ്യമായ “കൂടു” കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫർതർ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു ..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ഋഷഭം (Special Ri NGDCs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s