Collage of Three Posts from Sulekha published in the Thoolika Name of Arjun Krishna

 

 

One may need Keralite.ttf Font to read the following text in Malayalam. Thiese are something that were published in Sulekha with a Thoolika Name ArjunKrishna earlier..

 1. http://rivr.sulekha.com/don-t-want-don-t-want-thinking-children-climbing-over-head_486293_blog
 2. http://rivr.sulekha.com/kamaladalam_482912_blog
 3. http://rivr.sulekha.com/sacrifice_484560_blog

   

ÕßJí çd·xí ®µíØíæÉçx×XØí, ÌWøÞ¢ ØíxÞVGÁí ØßBߢ·í §X ÙßØí Ïâ×bW ùßÅ¢.

Ùçø µã×íà ç·ÞÕßw ç·ÞÉÞÜ Öìçø

øçÎÖÞºcáÄÞÈw µÞøáÃcØßçtÞ

ÈßøÞÇÞøÎÞÏáU çÜÞµJßæÈÜïÞ¢

Õø¢ ÈWµáçÕÞçÈ ÈÎçØñ, ÈÎçØñ

ÖÖÞCÞVA ÌߢÌBZ çÈdÄB{çÜïÞ

ÖßøTÞÏçÄÞ ÄÞÕµ¢ ØÄcçÜÞµ¢

ÄßøáMÞÆ ÉvBZ ÉÞÄÞ{ çÜÞµ¢

ÇøßdÄà ÈßĢ̢ ÈÎçØñ ÈÎçØñ

ÌWøÞ¢ dÖàµã×íà ͷÕÞæa ÕÜßÏ ²øá ͵ñÈÞÃí. dÖàµã×íÃX æºÏñ ®ÜïÞ µÞøcB{ᢠÖøßÏÞçÃÞ ®Ká æºùßÏ Ø¢ÖÏÎáæICßÜá¢, ÄWAÞÜ¢ ÌÜøÞÎßæa µÞøcBæ{ÞæA ÕÜßÏ ÎáGßÜïÞæÄ çÉÞµáKÄí Í·ÕÞæa µâ¿ß ¥Èád·ÙJßÜÞÃí ®Kí ÌÜøÞÎßÈí ²øá ÉøØc ÕߺÞøÎáUÄßÈÞW, ¦æøCßÜᢠ·áIÞÉßøßÕá¢, çÈÞAáµâÜßÏá¢, ÈßµáÄßÏᢠ²çA ÖøßÏÞÏ µÞøcB{ÞçÃÞ ®Ká çºÞÆߺîÞW ÌÜøÞ¢ çÎÞçÁY ÎÜÏÞ{JßW ¿àÕà ºÞÈÜáµ{ßW ³çøÞ ¥Õ{áÎÞøá ÉùÏáKÄßæÈ µ{ßÏÞAÞæÈK çÉÞæÜ ÉùÏá¢, R®ÕÏVæÈTí Øà¢Øí ¿á Ìà ÎÃß. æÉVÙÞÉíØí Æ çÎÞV è¿¢ ÕY Øà¢Øí ¿á Ìà ®ÕÏV ³Ëí ÕYæØWËí, Æ çÎÞV Øà¢Øí ¿á Ìà ÕYØí §Xµ¢.Q §ÄßæÈÏçÜï ÉIí µÞVçKÞzÞV R¦xßW µ{EÞÜᢠ¥{Ká µ{ÏâQ ®Ká ÉùEßøáKÄí ®Ká çºÞÆߺîÞW ÌÜøÞ¢ ÉùÏá¢, R¦ ¥çÄÄÞIá ÎÞÄßøßQ ®Kí.

µçJÞÜßAÞ ØÍ ©ZMæ¿ÏáU ÎZGß ÈÞ×ÃW Ø¢¸¿ÈµZ, ¥NâN ÄdLB{áæ¿ ÎáOßW ɵºîá ÈßKí, ºøßdÄJßW ©ÉçÏ޷ߺî ÕßÖái ÏáiB{áZMæ¿ÏáU Õߺîí ÙIßBí Øíd¿Þæx¼ßµç{ µáùßçºîÞVæJ¿áJí, ¥ÄßW ÈßKí ËVÄV Øí¿Þæx¼àØí æÎæÈæE¿áAÞX ÄdÄMÞ¿áµZ È¿JáKÄá µÞÃáçOÞZ ÌÜøÞÎßÈí ºßÜçMÞZ ºßøß æÉÞGÞùáIí. ÌÜøÞ¢ ¯ÄÞÏÞÜᢠºÞZØí ÁÞVÕßæa çÈÞÕæÜÞKᢠ¥BæÈ ²øáÉÞæ¿ÞKᢠÕÞÏߺîßGßÜïÞJÄßÈÞW, R¥øßæÏdÄ ®Ká çºÞÆߺîÞW ÉÏùá ÈÞÈÞÝßQ ®Ká ÉùEí (µÞ{àÆÞØX dÉçÏÞ·ßºî ¦ ÉçÝ ÉâÝßA¿µX ÕßÆc ³Ëí ÉÕV ®Kí çÎÞçÁY ÎÜÏÞ{¢, ¥æÜïCßW Éáø¾í¼ÏÎÞÏß Äá¿Bß ØìÍdÆÎÞÏß çÄÞKáK ¦ ÉçÝ ¥¿Õí ®Kí ²øá Õ¿AX Õàø·ÞÅ ØíèxW ÎÜÏÞ{¢) ¥NâN ÄdLBæ{æÏÞçA ¥Bá µâ{ÞÏß É߿ߺîá æµGßA{Ïá¢. É¿B{áæ¿ Øìwøc¢ ²Kᢠ¦ØbÆßAÞX µÝßÏÞJ ÈßÈæALßÈÞ¿Þ ¨ µI É¿Bæ{ÞæA ®Kí Îùá çºÞÆcæÎùßEí ¥NâNÎÞV Äßøߺî¿ßAá¢. Äßøߺî¿ßAÞX çÕIß ÎÞdÄ¢ µáçù R¥øßæÏdÄ ?Q ØíçxxíæÎaíØí ÌÜøÞÎᢠ§ùAá¢.

 

¥çMÞÝÞÃí ÈÞGßW ÉáÄßÏ ºVºîÞ Õß×Ï¢, ØíxàÕX çÙÞAßXØßæa ÉáÄßÏ ÉáØñµ¢ ç·ÞÁí æÁÜâ×æÈAáùߺîá ÕøáKá. §æÄLÞ, ¼câØßæa ÎæxÞøá ÁßçÈÞØV ÕßÆc ÕÜïÄáÎÞÕáçÎÞ ?? ÉIá ÉùE æØWËí æÁÜâÁߢ·í Áß.®X.® ¼àÈßæa ÕÜï æØWËß×í ùà§XµÞVçÈxߢ·í ÉiÄßÏáÎÞÕáçÎÞ ? µÞVçKÞzÞøá ÉçI ÉùE ¼z¢, Îøâ, ÉáÈV¼zæÎÞæA çÁÞAßXØá ÉùEçMÞZ ÕçÜc µÞøcÎÞæÃKí ÕçÜc ÕçÜc ¦{áµæ{ÞæA ÉùÏáKÄí ÌÜøÞ¢ çµGßøßAáKá. §çMÞZ çÙÞAßXØí ÎÞÏÏßW ÈßKÞÃí ÎÈáç×zÞøáZMæ¿ÏáU ¦{áµ{áIÞçÏKí ØíÅÞÉßAÞX çÉÞÕáµÏÞÃçdÄ. ÎÞÏçÏÞ, ÍìÄßµ ÖÞdØñ ÈßÏÎBç{Þ ¥BæÈæÏçLÞ R²KßWQ ÈßKí, ¨ ÈßÏÎBZ ¥ÕVAá çÕIæÄÞæA ©IÞAáKá ®KÞçdÄ §aVæÈxí ®K ÈÞGßæÜ ùâÎùáµZ. ÉáØñµ¢ §ùBáKÄßÈá ÎáXçÉ ÄæK µß¢ÕÆLßµZ ²øáÉÞ¿í ÉÞÃzÞV ¦ ÈÞGßW ÉÞ¿ß È¿AáKáÕçdÄ.

¥çMÞÝÞÃí Éß.®ºîí.Áß.Aá ùßçØVºîí æºÏîáKá ®K ÍÞÕJßÜßøßAáK ºßÜ ØÞùzÞøáæ¿ ºßÜ ÕcÞ¼ ÄdLBZ ÌÜøÞÎßæa ÎáXÉßW ÕKá æÉGÄí. dÉØñáÄ ÄdLB{áæ¿ ·Äß çÉÞµáK ÁÏùfX ¯ÄÞIí §dɵÞø¢. ¯æÄCßÜᢠØíxáæÁaí ÕÜï ÎáGÞçÉÞAí (¥ÅÕÞ ØÞùßÈùßÏÞX ÉÞ¿ßÜïÞJ) ÕÜï Ø¢ÖÏÕᢠçºÞÆߺîÞW ¼Øíxí ædÉæ¿XÁߢ·í çËÞV Æ è¿¢ ÌàÏߢ·í ÆÞxí ÎÈTßÜÞÏÞÜᢠ(ØbÏ¢ ¥Äßæa ©Jø¢ ¥çMÞZ ¥ùßÏÞJÄá æµÞIí) ØíxáæÁaßæa æµbØíxcX ÎÈTßÜÞÕáKßÜïçÜïÞ ®K ²øá øàÄß. çÈçø æºÞçÕî Ø¢ÖÏ¢ ¥ÕÄøßMßAÞX µÝßÏÞJÄßæa ÉÝß ÎIÈÞÏ ØíxáæÁaßÈí. §Èß ØÞùæÄÞæA çÉÞÏß ùËV æºÏñí (ÈâùáµâG¢ ÉÃßµZAß¿ÏßW çÈÞVÎÜß Ø¢ÍÕßAÞX ØÞÇcÄÏßæÜïCßÜá¢) ©JøÕáÎÞÏß ÕKÞW Éßçx ÆßÕØ¢ ædµÁßxí ØÞùßÈí ®K ²øá ÎÞÄßøß ÄdL¢. §Èß ¥ÅÕÞ ØíxáæÁaí ÄæK çÉÞÏß ùßØVºîᢠæùËùXØáæÎÞæA µÝßEí (ÎßAÕÞùᢠآÍÕßAÞX ØÞÇcÄÏáU µÞøc¢) ©JøÕáÎÞÏß ÕKÞW ¦, §æÄÞæA ®ÈßAí ÉçI ¥ùßÏÞÕáKÄÞÃí ®æKÞøá κîßæÜ PalliÏáæ¿ ÍÞÕ¢. ºßÜ ¥Y®ÁcáçAxÁí / ®ÁcâçAxÁí ¦ ©JøçÎ æÄxÞÃí ®Kí ÉIá ·ÜàÜßçÏÞ¿á ÉùEçÉÞæÜ dÉÄßµøßAáçOÞZ ¥ÉâVÕ¢ ºßÜV ÈcâGæÈ æÕK æ®XØíxàzÞøᢠ¦ÕÞùáIí ®KÄᢠÕßÇßÏáæ¿ ²øá Õß{ÏÞG¢ ®KÜïÞæÄ ®çLÞ ÉùÏÞX.

¿á çÎAí Æ çÜÞ¢·í ØíçxÞùß ç×ÞVGí, ®LÞ §BæÈ ¨ ÉùEá çÉÞAßæa ²øá ÉøßÎÞ÷áÉñß ®Ká çºÞÆߺîÞW ¥Äá ÄæK (ÄæK ÄæK) ÉøßÃÞηáÉñß. ÄÈßAá ÄÞÈᢠÉáøAá ÄâÃᢠ®KÞçÃÞ ¥VjÎÞAáKÄí ®KÞæÃCßW ÉIí ¼íÈÞçÈÖbøßÏáæ¿ ¦ÆcæJ ÎÜÏÞ{ ÕßÕVJÈJßæa ¦Æc ÄÞ{áµ{ßW æµ.Øß.®X ÕÞÝáçKÞV ÉùEÄÞÏß ÉùEÄßæÈ ÎæxÞøVjJßW µ¿æοáJÞW, ¥BæÈ ÄæKÏÞÕÃæÎKßÜï ®KÄí ©ÉÞ¶cÞÈJßæa ²øá çÎÞçÁY Õß.æµ.®X ÌWøÞ¢ çÕV×X. ¥BæÈæÏCßW çÎÜáiøߺî çÖïÞµJßæÜ RÇøßdÄà ÈßĢ̢Q ®KÄßæa ¥Vj¢ ?? RÈNæ{ÞæA ÍâÎßÏßW ÈßKá ÄæK ÕKÕøÞÕÃæÎKßÜïQ ®KÄí, çdÉÞÌÌß{ß µáÁí Ìà ® ÌWøÞ¢ ¿bßØíxí.

 

 

µÎÜÆ{¢

çÕJß È ÕcÞ¶cÞÄÞ, çÕJß È µÕß

çÕJß Õc¶cÞÄÞ, çÕJß µÕß

çÕJß ÕcÞ¶cÞÄÞ çÕJß È µÕß èÆbÄ¢

Ø ÕcÞ¶cÞÄÞ, Ø µÕß, È Õc¶cÞÄ, È µÕß ¥èÆbÄ¢.

®X.®Øí.®Øí dÉØßiàµøßAáK ØVÕàØí ÎÞ·ØßÈßW çÕJßæÏAáùߺîáU çܶȢ µáÄVA Ïáµñßµæ{Aáùߺîí ÉøÞÎVÖߺîí µÞAçÛøß ÍGÄßøßÏᢠ©gím ÖÞdØñßµ{ᢠÄNßÜáU Ø¢ÕÞÆæJ ©ÆÞÙøßAáKá. R¥µÞçøÞ dÙØb ¦µÞçøÞ ÆàV¸:Q ®KÄßW Äá¿BáK ¶mÈÏáµñßµZ RÄÕÎÞÄÞÉÄßdÕÄÞQ ®K ©gmÖÞdØñßµ{áæ¿ dÉØñÞÕÈæÏÕæø ®ÄßVAáKÄßW µÞAçÛøß ÍGÄßøßæÏ æµÞæIJßAáK ¥ÕØíÅÞ ÕßçÖ×çJAáùߺîí çÁÞ. dÖà. Øß. æµ. ºdwçÖ¶øX ÈÞÏV ¥WÉ¢ øصøÎÞÏß ÉùEá çÉÞµáKá. ¥æÄÞæA ÕÞÏߺîáæµÞIßøáK ÈNáæ¿ ÈÞϵX dÖà. ÌÜøÞÎæa ºßLµZ ÉJßøáÉJßøIá ÕV×BZAÇßµ¢ ÉáùçµÞGí ²øá çÈÞÕÜßæÜKÕH¢ ÉÞEá. ØbL¢ ¥ÈLÕøæaÏᢠ¥ÈLøÕ{áç¿Ïᢠ²æA ®Øí.Éß. (ØbÏ¢ æÉÞAß) Õß{ßµZAí ¥ÈáØãÄÎÞÏß ÌÜøÞ¢ Äæa èÙØíAâZ ÎÜÏÞ{¢ çºÞÆcçÉMùáµ{ßçÜAí ºßLµæ{ ÉÞÏߺîá. ¦ ºßLµ{áæ¿ ÉÞºîßÜßÈß¿Aí ¥ÄßçzW dÖà. ºÕù ¥MáAáGXÉßU ØÞV ¥WÉ¢ ÎçÈÞÙøÎÞÏß ÄæK ®ÝáÄßæÏKá çÄÞKßMßAáK RµÅµ{ßÏßæÜ øØÕߺÞøÕá¢Q µÏùßAâ¿ß.

ÉJßøáÉJßøIá ÕV×BZ ÎáçOÏáU µÅÞÄLáÕßçÜAí ÕàIᢠçËÞAØí æºÏîáçOÞZ çÎÞçÁY ÎÜÏÞ{JßW æÎÞÝßEÞW R¥çÈÞçG×ÈÞÃ^Q ø¢·çÕÆßÏßW. Õøßµç{Þ §dɵÞøÕá¢.

ØíçÈÙßAÏßÜï ¾ÞX çÈÞÕáÎÞvÞÕßæÈ

ØíçÈÙߺîß¿ÞæJÞøá ÄJbÖÞdØñçJÏá¢.

ÌÜøÞ¢ ²Ká øIá ÄÕà Õøßµ{ßÜâæ¿ µ¿Ká çÉÞÏß. µïÞTßW ÉÀßMߺîßGáUÄÜï. çÕçù ®Õßç¿ÏᢠçµGÄÞÏᢠ³VAáKßÜï. ¯ÄÞÏÞÜᢠÎâKø ÎÞVAáU çºÞÆcÎÞÃí, æÕùáçÄ Õß¿ÞX ÉxßÜï. µÅµ{ßÏßW ÉIí øÞÕÃX ÎçmÞÆøßÏáæ¿ ØbÉíÈJßW çµùß ©VÕîÖßÏáæ¿ Î¿ßAáJBí ÌÜÎÞÏß É߿ߺîBÝߺîçÉÞæÜ ²øá dÖ΢ È¿Jß çÈÞAÞ¢. §Èß ÎçmÞÆøß ®æLCßÜᢠÉøßÍÕ¢ ÉùEÞW ²øá µÎÜÆ{ ÉÆæÎÞæA µÞºîß µáùºîí ®µíØíd¿Þ Ö㢷ÞøæÎÞæA ÉùEí, ©VÕÖßçÏAáùߺîí øIá ÉøÆâ×ÃÕᢠÉùEáµ{ÏÞ¢. ¨ÕßÇæÎÞçA ºßLߺîáæµÞIí øÞÕÃX ©VÕÖßÏáæ¿ ÕdØñJßȵ¢ ÜfcÎÞAß ÎçmÞÆøßÏáæ¿ ØbÉíÈJßW çÉÞÏÄáçÉÞæÜ ÌÜøÞ¢ µÕßÏáæ¿ ÉádÄßÏáæ¿ ¥¿áçJAí Ø¢çÍÞ· ÕÞ¾í»çÏÞæ¿ È¿K¿áJá.

µÕßÄÞ ÖµÜÎÞÕçG ÄçK ¯æÄÞøá øàÄßÏßÜÞÕᢠÌÜøÞ¢ ÄçK ¦dµÎßAáµ ®KùßÏÞæÄ ¥ÉíØø dØñàµ{áæ¿ ØbÍÞÕ¢ çÉÞæÜ ®çK ©ÉdÆÕßAøáçÄ ®K dɵ¿ÎÞÏ ¦¢·cÍÞÕçJ޿ᢠ®KÞW ©gàÉßMßAáK ÎGßW Ö㢷Þø øØçJÞç¿ÏᢠÌÜøÞÎæÈ dÉçÜÞÍßAáK øàÄßÏßW ÌWøÞÎßÈí ¿â ÉàØí ØcâGí ®Ká çÄÞKßÏ ²øáÎÞÄßøß ÕdØñÇÞøÃçJÞç¿Ïᢠ¦ µbØíxcX çÉMùßW ÖàV×ÍÞ·¢ ¥WÉ¢ ©ÏVJß ÄçK µß¿Ká.

§Õ{áæ¿ ¥ºí»ÈÞæøKí ÕÜßÏ Éß¿ßæÏÞKᢠÌÜøÞÎßÈí §ÜïÞÄßøáKÄßÈÞW ¦dµÎÃÄbøÏᢠ¥WÉ¢ ÕViÎÞÈÎÞÏßGá ÄæKÏÞÃí ÌÜøÞ¢ ¥Õæ{ ØÎàÉߺîÄí. ¦Æc¢ ÄæK ¦ ¿â ÉàØí ØcâGßæa Îáµ{ßÜæJ ÍÞ·¢ ÌÜøÞ¢ ºàLßæÏùßEá. ¥ÄßÈá çÖ×¢ ÄÞÝçJ ÍÞ·Õᢠ(ÉßKà¿í Éøàf µÝßEçMÞÝÞÃí ÌÜøÞÎßæa ÎæxÞøá dËIí ¿â ÉàØí ØcâGÞÏßGá ÌÜøÞÎßÈá çÄÞKßÏÄí Øߢ·ßZ ÉàØí ØcâGÞÏßøáKá ®Ká¢, ¥Äßæa ¥ºí»X ¥ÄßdÉÖØñÈÞÏßøáK dÖà. ÕÏÜÞV øÞÎÕVN ¦ÏßøáKá ®KᢠÉùEÄí. ¥çMÞÝÞÃí æºÏñÄí ¥WÉ¢ ¥ÄcÞºÞøÎÞÏßçMÞÏß ®Ká ÌÜøÞÎßÈá çÄÞKßÏÄí.)

¥ÄcÞºÞø ÕVHÈ

Îáµ{ßæÜ ÕdØñÞFÜ¢ ºàLßA{EçMÞZ ÌÜøÞÎßÈá çÕJßÏ ÕcÞ¶cÞÈ¢ ÄÞçÝ ÉùÏáKdɵÞø¢.

ÌÜøÞÎßÈí ¦Æc¢ çÄÞKßÏÄí ²øáÄø¢ µYËcâ×ÈÞÃí. RØíçÈÙßAÏßÜï ¾ÞX çÈÞÕáÎÞvÞÕßæÈ.Q µÕß ®Lá æµÞIÞÏßøßAÞ¢ ²øá ÄÜ ÄßøßE ¥Vj¢ ÕøáK øàÄßÏßW ®ÝáÄß Éß¿ßMߺîßøßAáKÄí. ÌWøÞ¢ ºáÝßæEÞKá µàùßæMÞ{ߺîá çÈÞAß. çÄzÞÕßX æµÞOJí ®K ÎÜÏÞ{¢ ØßÈßÎÏßæÜ ÈÞϵÈá µßGßÏ R§M¢ 濵íÈßAá Éß¿ßµßGßÏQ ÌÜøÞ¢ ÕcÞ¶cÞÈߺîá. ¦vÞÕá ØbÄçÕ ¦ÈwØbøâÉÎÞÃí. ¥ÄßÈá çÕÆÈßAáKá ®Ká ÉùEÞW ¦ ¦vÞÕßæa ¾ÞæÈK ÍÞÕ¢ ¯çÄÞ æÄxá æºÏñ ØßKV ¦æÃKVj¢. ¥ÄáæµÞIÞÕâ ¦ ¦vÞÕßÈá çÈÞÕáKÄí. §JøJßW ¦vÞÕßæÈ çÈÞÕßAáK ¦ ¦æ{ ØíçÈÙßAßÜï ®KÞÕâ µÕßÏáæ¿ ÕßÕf. §BæÈ ÎáµZ ÍÞ·æJ ÌÜÞr¢·¢ µÝßEí ÌÜøÞ¢ ÄÞçÝAá çÈÞAß.

RØíçÈÙߺîß¿ÞæJÞøá ÄJbÖÞdØñçJÏá¢Q. ¥OO¿ øÞÍÃÞ, çÆ ÕàIᢠ²øá µÞøc¢ µâ¿ß µÕß ØíçÈÙßAÞX ÉÞ¿ßÜïÞJ µÞøcJßW µâGßÏßøßAáKá. §Èß ®LÞ æºÏîáµ ? ÕàIᢠÌÜøÞ¢ Äæa ºáÝßEÞçÜÞºÈ Äá¿Bß. ¥çMÞÝÞÃí ÎçmÞÆøßæÏ dÉàÃßMßAÞX ©VÕîÖßæÏMxß øÞÕÃX ÉøÆâ×â ÉùE µÞøc¢ ÍÞÕßÏßW ÕÞÏߺîÄí ³VæJ¿áJÄí. RÆÞØßÏÞµáÎÕ{ßæÜÈßAÞÖ çÄÞKáçÎÞQ ®Kí ©VÕîÖßæÏ Éxß ²Ká Áàçd·Áá æºÏñá RÈàæÏÕßæ¿ µß¿AáKá, ¥Õæ{Õßæ¿ µß¿AáKá ?Q ®K ÕßÇJßæÜÞæA ²Ká Ø¢ØÞøߺîí ÎçmÞÆøßæÏ ædÉÞçÎÞGá æºÏñ øÞÕÃæa 濵íÈßAí §Õßæ¿ ²Kí dÉçÏ޷ߺîá çÈÞAÞ¢ ®K ÕߺÞøçJÞæ¿ ÌÜøÞ¢ ÕàIᢠÄÈßAá çÕJßÏ ÌÜÞÄíµÞø¢ Äá¿VKá.

¦ ÕcÞ¶cÞÈ¢ ÄÞçÝ ÉùÏáK dɵÞø¢ ÎáçOÞæGÞÝáµß.

ÄJbÖÞdØñBZ ¦çøæÏCßÜᢠØíçÈÙßAÞùáçIÞ ? ØíçÈÙßºî ºøßdÄBZ çµGßGáçIÞ ? ¥BæÈ Äßøߺîá ØíçÈÙßAÞJ ÄJbÖÞdØñBæ{ ØíçÈÙßçAIÄßÜï ®KÄÞÃá µÕßÏáæ¿ ÕßÕf. §BæÈ ºßÜ ÉøOÞøÞ·Ä ÉÝÏ ÈßÏÎBæ{ R³ZÁí ¨Øí ç·ÞZÁíQ ®K ÎGßæÜÞæA ÕcÞ¶cÞÈ¢ È¿Jß, µÕß ÉádÄßæÏ ÉøßÉÞ¿ß µÝߺîí ©Jø µ¿ÜÞTßW ÄæK ©çÉfߺîí ÌWøÞ¢ ØâdÄJßW µ¿Ká µ{Eá.

ÎÞVAá ÕKçMÞZ ÌÜøÞ¢ ¦µÞ¢fçÏÞæ¿ ©Jø çÉMV Îùߺîá çÈÞAß. Äæa ÎÞdÄÎÜï, ÕY ÉàØí ØcâGÞÏß µÞøcBZ ÎÈTßÜÞAßÏ dËIßçaÏá¢. (ÎxÞøᢠÄæK ÉÞÀ ÍÞ·B{ßW µÞÃÞJ çºÞÆcæJ ²Ká æÄÞGá çÈÞAÞX çÉÞÜᢠÎáÄßVKßøáKßÜï.) dËIßÈÞÃí ÍÞ×ÏßW èÙÏØíxí ÎÞVAí. ÌWøÞ¢ æØAaí èÙÏØíxí. ¦ dÉçÄcµ çºÞÆcJßÈí dËIßÈí ÎâKøÏßW ÎâKá ÎÞVAí. ÌÜøÞÎßæÈ ¥qáÄæM¿áJßæAÞIí ¦ZAí ÎâKøÏßW øIø ÎÞVAí. æÉÞGæJxí ®Kí ÌWøÞ¢ µøáÄßÏ ©Jø¢ æØAaí èÙÏØíxí ÎÞVAá ØíçµÞV æºÏñßøßAáKá.

ÍÞ×Þ ÕcÞ¶cÞÈJßæa Ø¢ØÞø ØÞ·øJßÈí ¥Äßøáµ{ßæÜïKí ÌÜøÞÎßæÈ ÎÈTßÜÞAßÏ ¼àÕßÄJßæÜ dÉÇÞÈ Ø¢ÍÕB{ßæÜÞKÞÏßJàVKá ¥Äí.

 

ØÞdµßèËØí (ÉÝÏ/ÉáÄßÏ ÎÜÏÞ{Jßæa ÎâÜ¢ ÉøßçÖÞÇߺîÞW ºßÜçMÞZ Ï¼í¾¢ ®KᢠµÞÜÞLøJßW ÕßGá çÉÞÏ/µ{E ¥Vj ÕßÕfµZ ©IÞÏßøáKßøßAÞ¢)

ÍÞøÄàÏ ÕßÆcÞÍÕX dÉØßiàµøßºî ¼í¾ÞçÈÖbøßÏáæ¿ ÕcÞ¶cÞÈJßÜÞÃí ÌWøÞ¢ ¦ÆcÎÞÏß §BæÈæÏÞøá ÕcÞ¶cÞÈ¢ ϼí¾JßÈá µIÄí. ÉßKà¿í ÌßÜàËᢠæËÏßJᢠµâ¿ßÏáU ²øá æÙÏV ØíÉïßxß¹í ¦V·cáæÎaíØßÈß¿Aí ¦ ϼí¾ÍÞÕȵZAí µáùæºîÞæA ²øáÎÞÄßøß Ááµã¾í¼áµøæà æ×ÏíæMÞæA ÕøáKáçIÞ ®æKÞøá Ø¢ÖÏ¢ ÌWøÞÎßÈá ÕKçMÞZ ÌÜøÞ¢ ÉÄáçA ¥WÉ¢ d¿ÞAá ÎÞùáKÄßæÈ µáùߺîá ºßLߺîá Äá¿Bß. ÌÜøÞÎßÈá ¥ùßÏÞÕáK ²øá d·ÞÎæùÞæA Õºîí ¥çgÙ¢ ºßLߺîá.

¥ÄßÈß¿Aí ÌÜøÞÎßæa ÖøàøJßȵJí çµÞZÁßçÈÞ¿ÈáÌtߺîí µáùºîá æÉÞGÜᢠºàxÜᢠ²æA ¥ÈáÍÕæMGá ®Ká çÄÞKßÏÄí ºßLµ{áæ¿ ¦A¢ ÕVißMßAáµÏᢠæºÏñá. ¦Æc¢ ÌÜøÞ¢ æºÏñá çÈÞAßÏ ²øá ØÞdµßèËØí (Ï¼í¾¢) ÕÞÏá ÈßçøÞÇÎÞÏßøáKá. ÉáùçJAá ÕßG ªVibX ³V dÉÞÃX ÕÞæGæÕV, ÕàIᢠ¥µçJæA¿áAáKÄßÈí ¥WÉ¢ ÁßçÜ µâGßÏÞÏßøáKá dÖ΢. ØbÞÎß ÕßçÕµÞÈwX ÉIá ÉùE µÞøc¢ ¥WÉæÎÞæA ³VæJ¿áJÞÏßøáKá ¨ ®ËVGí ¥ÅÕÞ Ï¼í¾¢. ©UßW ÈßKí µáçù ¦WAçÙÞ{ßAí ¼câØØí ²æA ²Ýáµß ÕKí ²øá ÎÞÄßøß ¦aßæØÉíxßµí æÎ×VØí ²æA ÖøàøJßW çdÉÞ¢xí æºÏîæMGí µáçùæÏÞæA æÉÏßX µßÜïߢ¹í ®ËµíxíØí ²æA ©IÞÕáÎÞÏßøßAᢠ®KÞÏßøáKá ÌÜøÞÎßæa ²øá ùËí µÃAá µâGW. dÉÞÃæÈ øÞÎÈÞÎçJÞæ¿ §øßAáK ÕÞÏáÕßæÈ Õæø ÕÜßæºî¿áJí ©ÉØ¢ÙøßAÞX µÝßÏáK ØÞfÞW Ø¢ÙÞø ÎâVJßÏÞÏ Î¢·{ ÎâVJßAí ØÎVMߺîá. ¯ÄÞÏÞÜᢠæÉÏßX ²æA µáùºîá µáùÏáKÄáçÉÞæÜæÏÞæA çÄÞKß. ÎçÈÞÎâÜ¢ §Æ¢ ¼·Äí ®æKÞæAÏæÜï ÉIáµÞÜæJ ÎÙÞzÞV ÉùEá ÕºîßøßAáKÄí ®æKÞæA ²Ká ºßLߺîá.

Éçf dÉÖíÈBZ ¥Õßç¿Ïᢠ²KᢠÄàVKßÜï. æÉÏßX ÎÞùß ¥ÄÞ ÕøáKá ²øá ÎÞÄßøß ÉÞV×cW ÈTW çÌïÞAí. ¯ÄÞÏÞÜᢠæÉÏßÈßçÈAÞZ æÌxV ¦æÃKá çÄÞKß ÌÜøÞÎßÈá èØïxí çÌïÞAíØí. æÕùáçÄÏÜï ØÈÞÄÈ ÇVNJßW ØíÅßÄßµÞøµÈᢠdÉÅÎ èÖèÕxᢠ¦Ïß ÉùÏæM¿áK ÉÞÜÞÝßÏßW ÉUßæµÞUáK Õß×íÃá Í·ÕÞX Íã·á ÎÙV×ßAí ÙãÆÏJßW dÖàÕr¢ ®K Îùáµá ØNÞÈߺîÄßÈí ¥çgÙJßæa µÞW Ä¿µßæAÞ¿áJÄí.

§Õß¿¢ Õæø ®JßÏ ØíÅßÄßAí ®KÞW ®LÞÏßøßAᢠÕß×íÃá Í·ÕÞæa ÈÞÍßÏßW ÈßKᢠÉáùæM¿áK ÄÞÎøÏßW ØíÅßÄß æºÏîáK dµßçÏxàÕí ØíÉßøßGßæa ²øÞÈw¢ ®KÞÏß ÌÜøÞÎßæa æȵíØíxí ºßL. ÌÜøÞ¢ ÉÄáæA ºßLµæ{ÞæA µáùºîí ¥ºí»çaÏᢠ¥NÏáç¿Ïᢠ¥¿áçJAá æºKá. ¥N ÉáùçJ Õßùµ¿áMßW ©ºîçJAáU çºÞùá µÞÜÞAáµÏÞÃí. ¥ºí»ÈBæÈ ¥¿áJáU É¿ßÏßW §øáKí ²çøÞçøÞ µáùáÕÞ¿á ÉùÏáKá. ©ºîAá ÎáæOÞøá ®¿ºîÞÏAáU ØíçAÞMí ÌÜøÞÎßÈá æØXØí æºÏîÞæÈÞJá.

ÌÜøÞÎßæa dµßçÏxàÕí ØíÉßøßxáÃVKá. ©UßæÜ ¥¿áA{ÏßW µÏùß ·cÞØá µJߺîá, ÉÞW ÉFØÞø æÈØíµæË §ÄcÞÆßæÏÜïÞ¢ µâGß ÉÞdÄJßÜßGá Äß{Mߺîá. ÙÞ ÙÞ ®æLÞøá Øá·t¢, ÈTW çÌïÞæAÞæA ÉùÉùKá. ÎâKá ·ïÞTí ¦Õß ÉùAáK µÞMß æùÁß. ÌÜøÞ¢ ¦çÜ޺ߺîá, ¥çMÞZ §ÄÞÃí Í·ÕÆí ·àÄÏßæÜ Ï¼í¾¢ ¥çÜï ?? ¥çMÞZ çÏÖáçÆÕæa ØÞdµßèËçØÞ ?? R¥Äá æËÏíJíQ, ÉæIçBÞ çµGá ÎùK ²øá dÉÍÞ×ÃJßæÜ ÕøßµZ (ÌÜøÞÎßÈí ¥Kᢠ§Kᢠ¥dÄæÏÞKᢠÕÜáÄÞÏß ÎÈTßÜÞAÞX ÉxÞJ ºßÜ èÙÏîV Áßd·à èÙÏîV ®¢¼ßÈàÏùߢ·í ÎÞJÎÞxßµíØßæÜ ÉÞV×cW §açd·×X ÕßJí ÜÞçÉïØí d¿ÞXØíËVçÎ×X ®µíØíædÉ×X ÕøßµZ çÉÞæÜ) §ÝµZ µàùß ÕàIᢠÎdLߺîá, ¥ÄÞÃí ÌßÜàËá¢, æËÏíJᢠÄNßÜáU Ááµã¾í¼íµøæà ÕcÄcÞØ¢.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Collage of Three Posts from Sulekha published in the Thoolika Name of Arjun Krishna

 1. jk says:

  With Keralite.ttf font in Madhuri Transiletrarian almost all Malayalam letters, including Koottaksharams and Chillaksharams even with Deerghams can be made much more easily ..

  https://jayakrishnanmenon.wordpress.com/2010/04/24/keralite-ttf-font-with-which-proper-typing-of-almost-all-malayalam-koottaksharams-and-chillaksharams-are-possible-easily/

 2. jk says:

  NGDCs .. just for fun .. Need not like any 18 plus Kadakan before the 19th “O Thi(ee)ram” Tech Spec with “Saubhadram” ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s