²æøLøá (Orentharu) ഒരെന്തരു..

 

²æøLøá

 

®æa çÆÕçÄ ®Lá æºÏîáÕÞX

 

ØVP ÍâÎßÏßW ÉLáÏVJÞçÈÞ

 

®LßÈÞÏÞÜᢠ²æøæLøá çÕçI

 

®Õßæ¿ÏÞÏÄßæÈ ²{ßMßAáKÄá¢

 

®æMÞçÝÞ ¦øáÎùßÏÞæÄKøßµßæÜJáKÄá¢

 

صÜÎqáÄÎáÏVJß Ø¿µá¿EáÏVKá ºÞ¿áKÄá¢

 

ɵºîá ÈßWAᢠºáxáÉÞ¿áµæ{

 

ÎwØíÎßÄ ÕÖàµøÃßÏÞW ÎÏAß

 

¥Øñdɾí¼ÄæÏ ÎáÄæÜ¿áJá

 

Õß{ÕáµZ æµÞÏñá µâGáKÄá¢

 

¦ Õß{ÕßX ØÎãißæÏ ÌÜÞW ²Ká Ø¢·ßºîí

 

¯µÞLÏáæ¿ ¦ÝAÏB{ßæÜùßEí

 

ÕàIᢠ®Õßæ¿çÏÞ çÉÞæÏÞ{ßAáK R²æøæLøáQ

 

®Õßæ¿ÏÞÃá ÈßX çÆÕÄ !!

 

®Õßæ¿ÏÞÃá ÈßKÞØíÅÞÈ¢ ??

 

®Õßæ¿æÏÞ{ßAáKá Èà Õß{æÕ¿áMßKLø¢

 

®ÜïÞ¢ ®{áM¢ æÉùáAßAâGß ÈßX

 

ÉJÞÏMáø ÈßùAÃæÎK ¦dµÞLçÎÞ µÞÃáKßÜï

 

ÉJÞÏMáø ÈßùAᢠ®æKÞøá ÈßÖíºÏ ÆãÂÄÏáæ¿

 

¥¢ÖBZ µÞÃáKá ÄÞÈá¢

 

Éçf ¦ ²øá R²æøæLøáQ

 

®LáçµÞIá Èà ®çMÞÝáÎßÜï ??

 

®Õßæ¿ ÈßX çÆÕÄ ÈßæK ²{ßMßMâ

 

¯LáæµÞæIX çÆÕçÄ ÈàæÏX

 

R®æLÞøáQÕßæÈ §¿æAÞ{ßMßAáKá

 

Éß¿ßæºî¿áAÞX ¾æÈÞKá dÖÎßAçG !!

 

®Lá Èà ÉùÏáKá ?? ®æa çÆÕçÄ .. !! ..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s