കെടക്കാട്ടില്ലത്ത് ചെളായിൽ വെള്ളയാംബണി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ യന്ത്രപൂജാ പ്രസാദം ആയി ലഭിക്കുന്നതിന്‍ ആചരിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാന സങ്കല്പങ്ങൾ..

കെടക്കാട്ടില്ലത്ത് ചെളായിൽ വെള്ളയാംബണി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ യന്ത്രപൂജാ പ്രസാദം ആയി ലഭിക്കുന്നതിന്‍ ആചരിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാന സങ്കല്പങ്ങൾ..

സങ്കല്പങ്ങൾ..

ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ‍ർക്കു വേണമെങ്കിലും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ യന്ത്രപൂജയുടെ ഭാഗമായി ദേവിക്കു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.. അത് സമർ‍പ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള റൂബിക്സ് ക്യൂബുകളെല്ലാം എടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു എല്ലാ വശങ്ങളിലെയും കളറുകൾ പല മാതിരി ആക്കുക..‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്നതിന്‍ താഴെ പറയുന്ന ” ആറു കാര്യങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്‍ ” അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്.. “യന്ത്രപൂജാ സമർ‍പ്പണത്തിനു ശേഷമുള്ള” അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമേ കണക്കിലെടുക്കാവൂ.. ആദ്യം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൂർ‍ത്തിയാക്കുന്ന ആളിനാണ് യന്ത്രപൂജാ പ്രസാദത്തി‍ൽ അവകാശം ..

ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ .. അതിനു മുകളിൽ ഇരുപതു (൨൦) രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങൾ‍ക്കനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും തത്തുല്യ ഗുണീകരണം കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.. സമർ‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യന്ത്ര മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചു മാത്രമേ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ .. കൂടുതലിനോ കുറവിനോ പ്രാധാന്യമില്ല .. ‍

(൧) ആദ്യത്തേത് ചില പ്രത്യേക ഗാണപത്യ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ്.. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ അമ്പലത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം ഒരു കളർ ആക്കുക .. ഒന്നിൽ‍ കൂടുതലോ കുറവോ ആകരുത് .. മറ്റേതെങ്കിലും ‍ക്യൂബിന്റെ ഏതെങ്കിലും വശം ഒരു കളറാനെകില്‍ അതു തിരിച്ചു മാറ്റുകയും വേണം.. ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന (ഓണം ബംമ്പർ‍ പോലെ..) ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ക്യൂബുകളുടെയായി പത്തു (൧൦) വശങ്ങൾ ഒരു കളർ ആക്കുക .. പത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആകരുത് ..

(൨) രണ്ടാമത്തേത് ചില പ്രത്യേക സൌര ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് .. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ മാതൃഭൂമി SuDoKu solve ചെയ്തു സമർ‍പ്പിക്കുക.. രാത്രി പതിനോന്നു (൧൧) മണിക്കു മുമ്പായി സമർ‍‍പ്പിക്കണം .. അമ്പലത്തിൽ വച്ചു തന്നെ മുഴുവനായും solve ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന (ഓണം ബംമ്പർ‍ പോലെ..) ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ വരെ ഒരു ദിവസം പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ അതു മതിയാകും ..

(൩) മൂന്നാമത് ചില ശൈവ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് .. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഒരു തവണ ഹരിനാമ കീർ‍ത്തനം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക .. ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഹരിനാമ കീർ‍ത്തനം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു പത്തു (൧൦) തവണ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക..

(൪) നാലാമത് ചില ശാക്തേയ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് .. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഒരു തവണ ലളിതാസഹസ്രനാമം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക .. ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ലളിതാസഹസ്രനാമം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു പത്തു (൧൦) തവണ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക..

(൫) അഞ്ചാമത് ചില വൈഷ്ണവ ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് .. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഒരു തവണ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക .. ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം അമ്പലത്തിൽ വച്ചു പത്തു (൧൦) തവണ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക..

(൬) ആറാമത് ചില കൌമാര ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളളതാണ് .. ഇരുപതു (൨൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഇരുപതു മിനിറ്റു നേരം അമ്പലത്തിൽ പുല്ലു പറിക്കുക .. ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) രൂപ വില വരുന്ന ലോട്ടറി ടിക്കറ്റു പ്രസാദമായി ലഭിക്കാൻ‍ ഇരുന്നൂറു (൨൦൦) മിനിറ്റു നേരം അമ്പലത്തിൽ പുല്ലു പറിക്കുക..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

7 Responses to കെടക്കാട്ടില്ലത്ത് ചെളായിൽ വെള്ളയാംബണി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്‍ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ യന്ത്രപൂജാ പ്രസാദം ആയി ലഭിക്കുന്നതിന്‍ ആചരിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠാന സങ്കല്പങ്ങൾ..

 1. jk says:

  More NGDCs .. യന്ത്രപൂജക്കുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ ജയകൃഷ്ണനോടു (എന്നോടു) ചോദിച്ചു നിഗൂഢസാംഖ്യം അനുസരിച്ചു മാത്രം വാങ്ങി സമർപ്പിക്കുക .. സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ പൂജകൾ ചെയ്യാവൂ .. അതും സമർപ്പിച്ച ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചുള്ള പൂജകൾക്കാണ് നിഗൂഢസാംഖ്യ പ്രകാരം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ ശക്തിയുള്ളത് ..

 2. jk says:

  NGDCs .. Few rules are already been modified.. like, instead of Rs.20/- Lottery Ticket its been made Rs.30/- Tickets of Kerala Government .. and the guaranteed prize if Lottery Ticket is returned before draw date been made to Rs.60/- instead of Rs.40/- earlier.. The Timing is fixed to be Monday Mornings 9.30 am to 11.00am .. And there is also a Maximum Limit ceiling too with a Maximum of 6 tickets only for a week for the time being .. However Jayakrishnan can modify any rules any time without any prior notice or Publication..

 3. jk says:

  NGDCs .. Already an Iddalies Cooker is bought .. Tomorrow 26/05/2014, and there after Monday Mornings from 9.30 am to 11.00 am time, Iddali Prasadam is also planned in the temple for those 5 vacancies of people who might be coming for the Lottery Ticket Poojas .. Hereon Lottery Tickets Prasadams (Nigudha Samkhya Bhagya Sree Lakshmi Yanthras for Luck) for those who want shall be available at a price of Rs.100 /- from the temple upon prior booking/order on Monday Mornings in the Temple along with an Iddaly Prasadam too .. However there could be changes in the schemes that might seem suitable from time to time without any notices or publication .. Now a days these Nigudha Samkhya Bhagya Sree Lakshmy Yanthras are also been used as presentations to be given for for Marriages, House Warmings etc etc too ..

  https://www.facebook.com/groups/KetakkaattillathChelayilVellayambaniBhagavathy/permalink/633710113386542/

 4. jk says:

  NGDCs .. Still though there is a lot of talk on Pverty, Four posts are not yet filled to do the Lottery Pooja on Monday Mornings without any OTs (Over Times) on a regular basis .. Maybe people do not want to spend about 30 minutes for somewhat a guaranteed Rs.60 / – minimum doing the Pooja .. hmmmm .. 🙂 .. Maybe an Acid Test how much Poverty has reduced in Kerala / India / World .. :O ..

 5. jk says:

  NGDCs .. Feel free to leave this group if anybody wishes for .. Hereon the term “Ketakkattillath Chelayil Vellayambani Bhagavathy and Temple” is more an “Imaginary” name and Programme.. As per the “Aadharam” documents in the Village Office and Registration Office it is said that the original temple name and premises of Chelayil Temple is basically said to be written as “Kizhakkaattillam” rather than “Ketakkaattillath” and it is said “Ketakkattillam” is more a figment of modified imagination ..

  https://www.facebook.com/groups/KetakkaattillathChelayilVellayambaniBhagavathy/permalink/843687049055513/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s