Toilet in the NirR^thi kone (Sakalangngal-3)

 

 

ÈßøãÄß çµÞÃßæÜ µAâØí (ÖµÜBZ_3)

¯ÄÞÈᢠ¦ÝíºîµZAá ÎáXÉí ²øá ÖÈßÏÞÝíºî èÕµáçKø¢ ¯×cÞæÈxí ºÞÈÜßW RÈNZ ÄNßWQ ®K ÉøßÉÞ¿ßÏßW dÖà. dÖàµÃíÀX ÈÞÏøᢠµâGøᢠĵVMX Ø¢ÕÞÆ¢. Õß×Ï¢ ÕÞØñáÕßæa ÕßÆcÏᢠÖÞdØñÕá¢. ³çøÞøáJøᢠ³çøÞçøÞ ºßLÞÇÞøµ{áæ¿ (ØíAâZ ³Ëí çÄÞGíØßæa) ÕµñÞAZ.

®ÈßAí ¥Õøáæ¿ ÕÞçºÞ¿ÞÉBZ çµGçMÞZ çÄÞKßÏ ºßÜ Ø¢·ÄßµZ §dɵÞø¢. ºßÜV ÉùÏáKá ÕIßµZ (ÏÞÈÕᢠ²øá ÕÞØñáÕÞæÃKí ºßÜ ÕÞØñá ÖÞdØñ ºßLÞÇÞøµZ ©iøßAáKÄÞÏß çµGßøßAáKá) §¿Äá ÕÖ¢ çºVKá çÉÞµáKÄÞÃí ¿ìY ÉïÞÈߢ·ßÈá (ÉGà ¦ØâdÄÃJßÈá) ÈÜïÄí. Îxá ºßÜV ¥ÄßæÈ ®ÄßVJí ¥çÎøßAÏßçÜÏᢠØìÆß ¥çùÌcÏßçÜÏᢠçÉÞæÜ ÕIßµZ ÕÜÄá ÕÖJá µâæ¿ Õ߿â ®Kí ÌÙ{¢ ÕÏíAáKá. dÌßGà×áµÞøáæ¿ ÉÝÏ ØdOÆÞÏBæ{æÏÞæA ĺîá ĵVJí ¯µ çÜÞµ dµÎJßW ÉáÄßÏ ¥çÎøßAX ÕßÉïÕJßæa µáÝÜâJáµÞøᢠÉßÃßÏÞ{áµ{ᢠ¦µÞX ¥ÕV ¦ÙbÞÈ¢ æºÏîáKá.

§BæÈ ÕÞÆdÉÄßÕÞÆBZ ÎâVºí»ßAáçOÞÝÞÃí ÈßøãÄß çµÞÃßæÜ µAâØßæa ²øá çÉ¿ßæM¿áJßæAÞIáU ÕøÕí. ¥¿ßÏLßøÞÕØíÅAÞÜæJ çÉÞÜàØáµÞæø µIçÉÞæÜ ÕßÉïÕ ÕÞÆßµZ ²Ká ºâ{ß. ¥Äá µÝßEí §¿ÈßÜAÞøßW ºßÜV ºßLߺîá. ¥AÞÜJí çÜÞµ øÞ×íd¿B{áÎÞÏáU ®µíØíçÉÞVGí_§çOÞVGí çùç×cÞ (µÏxáÎÄß_§ùAáÎÄß ¥ÈáÉÞÄ¢) §LcAí ¥ÈáµâÜÎÞÏßøáKçÜïÞ. ºßÜçMÞZ ¨¼ßÉíxßæÜ ÉßøÎßÁáµZ µÞÜæJ ¥ÄßÕVJߺîá ÈßÜíAáKÄá çÉÞæÜ.

®KÞÜᢠ¥¿ßÏLßøÞÕØíÅAÞÜæJ çÉÞÜàØßæÈ çɿߺîá ®Ká ÕøøáÄçÜïÞ. ¥ÄßÈÞW ÈßøãÄß çµÞÃßæÜ µAâØßæÈ ®ÄßVçJAÞ¢, Éçf ÉÞøOøc ÕÞÆßµ{áæ¿ ºßÜ ÈàæøÞÝáAá ØßiÞLBæ{ ¥ÈáµâÜßçºîAÞ¢ ®KÄßçÜAí ÉÄáæA µÞøcBZ ÈàBáKÄá µI ®ÈßAí ²øá æºùßÏ ºßøß æÉÞGß.

§¿Já ÕÖJáµâæ¿ ÕIßµç{Þ¿ßAâ ®Ká ÉùEÕV øâÉæM¿áJßÏ ºßÜ ØßoW Ø¢ÕßÇÞÈBæ{, §¿Äá ÕÖJáµâ¿ß ÕÞÙÈ¢ ³¿ßAáçOÞZ ÄæK Éáºí»ßAáKÄßæa ÉáÄßÏ çÜÞµ µìÄáµB{ßçÜAÞÃí ®æa ºßÜ ºßLÞ ÖµÜBZ ÉÞEÄí. ÖøßAᢠ§¿ÄᢠÕÜÄᢠµâ¿ß ¦µMÞæ¿ æµGá ÉßÃEá µß¿AáK, §¿ÕÝßµ{áæ¿ (§ÁÉߢ·{µ{áæ¿) ÈÞ×ÃW èÙçÕµ{ßW ¼·Æí·áøá ¦Æß ÖCøÞºÞøcV æÎÞÝßE ¥èÆbÄ ØßiÞLJßæÜ ÄØíÎÞÄí ¼Þd·Ä: ¼Þd·Ä: ÄæKÏÞÕᢠ§KæJæÏKÜï ®KçJÏᢠÕcÞÕÙÞøßµ çÜÞµJßæa ²øá dÉÇÞÈ ¦dÖÏ ØíÅÞÈ¢.

ÉIí ÕÞØñáÕßÆc ¥ÈáØøߺîí çµø{JßW ÈÜï ÍáÎß ÄßGæM¿áJáçOÞZ µßÝçAÞGᢠտçAÞGᢠºøßÕáU ÍâÎßÏÞÃí ©JÎÎÞÏß µÃAÞAæMGßøáKÄí. ¥ÄßæÈÞøá µÞøâ çµø{JßçÜ ÈàæøÞÝáAí (ÈÆßµ{áæ¿ ©ZMæ¿) æÄAá ÍÞ·Já¢, É¿ßEÞùá ÍÞ·JᢠØíÅßÄß æºÏîáK ØÎádÆB{ßçÜAÞÃí. ¥çMÞZ É¿ßEÞùᢠæÄAᢠ©ÏVK ÍâÎßµZ ²øá ÄßGçÉÞæÜ ÈßKí Íâ·VÍ ¼ÜJßæa ¥{Õí ÕVißMßAáKá, ®Ká ÎÞdÄÎÜï, §ÄßæÈ ²øá ¥ÍcÞØÎÞÏß ØbàµøßAáKÕV, ÕÜßÏ ÎHáÎÞLßµZ ©ÉçÏ޷ߺîí ÖÞdØñdɵÞøÎáU ÉøßÙÞøµVNB{ßÜâæ¿ ÍáÎßæÏ ©ÝáÄáÎùߺîí æÄAᢠɿßEÞùᢠ©ÏVJß ¥ÄßæÈ çdÖ×íÀÍâÎßÏÞAß ÎâÜcÕViÈ ÕøáJáçOÞZ ØÎâÙJßÈÞµÎÞÈ¢ Íá·VÍ ¼Ü ÕViÈ ÎâÜÎáU µá¿ßæÕU ÕViÈ µÞÜÞÄßÕVJßÏÞÏß µßGÞÈáU ØÞicĵæ{Mxß dÖà. dÖàµÃíÀX ÈÞÏV ¥ÕVµ{áæ¿ ÆìÄcçØÈÏßæÜ µÎÞIVÎÞV ¦øᢠÉùÏáKÄá çµGßÜï.

§BæÈ æκîæMG ¿ìY ÉïÞÈߢ·í dɵÞøÎáU ÍâÎß ÕÞBáKÕVAí, ÈßøãÄß çµÞÃßæÜ µAâØí ¥ØbÞØíÅc¼Èµ¢ ¦çÏAÞ¢. µÞøâ ÄßGµZAí ÎÜßȼÜÕá¢, ÈÜï¼ÜÕᢠ®ÜïÞ¢ ¥èÆbÄ¢ ÄæK. Éçf æºÜÕá µáùE øàÄßÏßW, ²øá ùßçÕVØí ³ØíçÎÞØßØí ÏdLJßÜâæ¿ ¯Äá æÕUÕᢠÖáiàµøßæºî¿áAÞÕáK §AÞÜJí ®ÜïÞ æÕUÕᢠ¥èÆbÄÎÞµÞÈáU ØÞicĵ{ᢠÈßÜÈßWAáKá. ¥BæÈæÏCßW ÈßøãÄß çµÞÃßW µAâØí ÉÃßÄÞW ®LÞæÃÞøá µáÝM¢ ®Kí ¦æøCßÜᢠçºÞÆߺîÞW, ¯Ïí, ¥¿ßÏLßøÞÕØíÅAÞÜæJ çÉÞÜàæØÞÝߺîí, çÕæùÞøá µáÝM¢ ¯ÄáµÞÜJí ®Õßæ¿ÏÞÃáIÞÏßGáUÄí ? ®æKÞøá ÄÞJbßµ ÎùáçºÞÆcÎÞÃí §çMÞZ ²øá ©JøÎÞÏß çÄÞKáKÄí.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s